Home » Odborná příprava » Odborná příprava ve sborech a jednotkách
 
Odborná příprava ve sborech a jednotkách Tisk
Úterý, 13 Duben 2010 19:03

Odborná příprava je součástí cílů a předmětu činnosti SH ČMS, jak je dáno již ve Stanovách:.

Čl. 2

Cíl a základní podmínky činnosti

1)   Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“).

 

Čl. 3

Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

3)    SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti (čl. 2 odst. 2) pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám

a) zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahových jednotek, 

b) při předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců,  zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží,

c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž sdružení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku, za tímto účelem se zvláště podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí údržbu, opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů,

d) při odstraňování následků událostí uvedených v písm. c),

e) při působení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro aktivní členství i práci,

f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany, včetně ubytovacích a stravovacích činností, jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva,

g) při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

 

Za tímto účelem vznikla tato část webu OSH Rokycany. Jako zdroj jsou použity převážně dokumenty GŘ HZS z části Jednotky požární ochrany a studijní materiály Vysoké školy báňské, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava ale i z jiných zdrojů.

Veškeré dokumenty časem prochází vývojem a aktualizacemi a pokud tedy zjistíte že došlo ke změnám, upozorněte na to prosím administrátora , aby zjednal nápravu.