Home » Orgány OSH + kancelář » Odborná rada represe » Příprava nové ORV
 
Příprava nové ORV Tisk
Středa, 18 Leden 2012 20:18

-Činnost ORV bude jako vždy závislá na tom, jaké členy do ní okrsky budou delegovat. Rada bude připravovat materiály, vymýšlet a doporučovat postupy, návrhy a řešení. Pokud její členové nebudou schopní aktivně se na činnosti rady podílet, ani činnost rady nebude přinášet žádné výsledky. Vybírejte tedy pečlivě.

-Naopak od sborů a okrsků se očekává, že budou činnost rady podporovat a realizovat její doporučení a návrhy. Pokud rada nebude mít na svou činnost odezvu, ani tehdy nelze očekávat zlepšení současného stavu.

-Členové rady budou pravidelně informovat o činnosti v okrscích a ve sborech a tyto informace budu přenášet i na výkonný výbor, který tak bude mít přehled o činnosti jednotlivých okrsků a rovněž i o činnosti jednotlivých členů rady. Žádná schovávání se za druhé nebude.

-Od rady se bude očekávat zvýšení aktivity zejména v těch menších  sborech s JPO V, kde je nejvíce nedostatků. Při výběru členů na to berte ohled, aby vybraní členové měli přehled o činnosti a potížích zejména těchto sborech, nejenom o činnosti JPO II event. JPO III

-Podrobné informace o budoucí činnosti ORV budou vyvěšeny na webu OSH v dokumentech ORV a v sekci školení. Zde budou k dispozici pro členy ORV i informace a návrhy pro další jednání, aby se na ně mohli řádně připravit. Předpokládá se, že členové rady si zajistí přístup k těmto informacím a bylo by vhodné, aby byli schopni elektronicky komunikovat. Bylo by dobře, aby se členové rady do konce února vyjádřili i k hodině začátku jednání rady případně i k nejvhodnějším termínům např z důvodu zaměstnání. Pokud to bude možné, budu se snažit přihlížet.

-Součásti rady bude i sekce rozhodčích a sekce požárního sportu. Sekce rozhodčích bude zajišťovat vzdělávání a delegování rozhodčích a hodnocení jejich činnosti. Sekce požárního sportu bude složena ne z funkcionářů, ale své zástupce do ní vyberou přímo soutěžní družstva. Za tímto účelem budou oslovena družstva z popředí výsledků okresní soutěže. Jejich úkolem bude vyjadřovat se k problematice Požárního sportu, k soutěžím, k propozicím a podobně.

-Předpokládá se, že do konce února oznámíte na kancelář vybrané členy a také jejich e-mailové adresy. Poté by se sešla rada na svém úvodním jednání, kde se prodiskutují náměty k činnosti rady a některé akutní záležitosti. Předpokládám, že toto ustavující jednání by proběhlo v březnu. V plánu zůstává i dubnový termín pro další jednání, který můžeme ponechat a které by se již zabývalo běžnou agendou, kterou schválíme na úvodním jednání.

-Součástí práce rady je i posuzování propozic jednotlivých soutěží organizovaných v okrese a doporučení k jejich zařazení do termínového kalendáře. Upozorněte na to na okrskových VVH. Termín k zařazení do celostátního kalendáře je do konce ledna, takže pokud nebude schválena vyjímka už je pryč. Do kalendáře našeho okresního sdružení je prozatím doporučený termín nejpozději 3 měsíce před konáním nebo ještě lépe do konce března. Termíny upřesní nová ORV.

Vladislav Strejc