Home » Prevence, ochr. obyvatel » Cíle přípravy JSDHO pro rok 2009 se zaměřením na ochranu obyvatelstva
 

Nejbližší termíny akcí...

 • Okresní kolo PS (01.06)
 • Jednání VV (04.06)
 • DN - Radnice - vyprošťování (08.06)
 • DN - Zbiroh - vyprošťování (09.06)
 • DN - Zvíkovec - vyprošťování (15.06)

Více...

Cíle přípravy JSDHO pro rok 2009 se zaměřením na ochranu obyvatelstva Tisk
Čtvrtek, 22 Duben 2010 22:01
 • Potřeba připravených a organizovaných skupin osob k plnění úkolů ochrany obyvatelstva
 • Prezentovat jednotkám SDH obcí činnost v oblasti ochrany obyvatelstva
 • Zajistit zvýšení odborné úrovně členů JSDHO
 • Potvrdit efektivitu zapojení JSDHO do plnění úkolů ochrany obyvatelstva (OO)
 • Ověřit vhodnost formy odborné přípravy
 • Rozdělení JSDHO
  JSDHO plnící "základní úkoly" (JPOII, JPOIII, JPOV - bez předurčenosti pro OO)
 • plní úkoly s ohledem na nebezpečí na daném území
 • plní úkoly s pomocí dostupných prostředků
 • plní úkoly na území svého zřizovatele nebo na základě smlouvy
 • plní úkoly na základě pokynů VZ, OPIS popř. starosty

 • JSDHO předurčené pro ochranu obyvatelstva
 • Zejména JPOV
 • V počtu 1+5 a více, vybavené automobilem a technikou
 • Zajišťují plnění speciálních úkolů i mimo území svého zřizovatele
 • Jednotky plní úkoly i technickými prostředky, které jim k plnění úkolů ochrany obyvatelstva zapůjčí HZS ČR
 • Právní aspekty předurčenosti JSDHO
  Zákon č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, §15, odst.2:
  Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1:
  a) organizuje přípravu obce na mimořádné události
  b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS
  c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob
  d) hospodaří s materiálem civilní ochrany

  Vyhláška č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, §30-§31 a Příloha č.4
  bod 3) kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je JSDHO vybavována další požární technikou a věcnými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. bod 5) základní početní stav členů JSDHO se zvyšuje o potřebný počet členů stanovených právním předpisem, je-li tato jednotka současně zařízením civilní ochrany.

  Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany
  čl.3 - odstavec 1 - jednotka plní následující úkoly:
  a) požární zásah .....
  b) záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech; obsahem práce je odvrácení nebo omezení rizik vzniklých mimořádnou událostí a vedoucí k přerušení jejich příčin, zejména ve vztahu k ohrožení života, majetku nebo životního prostředí.
  c) na úseku ochrany obyvatelstva se podílí na:
  - evakuaci obyvatel,
  - označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,
  - varování obyvatlstva,
  - dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,
  - humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití,
  d) podává .......

  čl.3 - odstavec 2
  HZS kraje, v rámci přípravy dokumentů pro plošné pokrytí území kraje, stanoví v dohodě se zřizovateli jednotek, kategorii a charakter speciálních záchranných prací a specializovaných úkolů pro ochranu obyvatelstva, které budou provádět (dále jen "předurčenost k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva") jednotky s územní působností zabezpečující plošné pokrytí.

  čl. 11 - odstavec 3
  Pokud je jednotka s územní působností předurčena k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva, může se základní početní stav členů jednotky SDH obce zvýšit o potřebný počet členů.

  Zřizování a výkon služby členů v JSDHO
  3. Dotace pro jednotky
  - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v požární ochraně na výdaje jednotek, která je určena zejména na zajištění akceschopnosti jednotek, zejména na odbornou přípravu členů, zajištění připravenosti k výjezdu jednotek JPOII, úhradu nákladů za zásahy jednotek mimo katastr zřizující obce a věcné vybavení jednotek. Tato dotace je poskytována prostřednictvím krajských úřadů, které s obcemi vyhotovují smlouvy. Rozpis konkrétních částek dotace zajišťuje územně příslušné HZS kraje.
  - investiční dotace na obnovu zásahové požární techniky ......